Leonid Brezhnev

(redirected from Breshneu)
Also found in: Dictionary.
  • noun

Synonyms for Leonid Brezhnev

Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)