Leonid Brezhnev

(redirected from Brechnev)
Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to Brechnev: Brezhnev Doctrine, Gorbachev
  • noun

Synonyms for Leonid Brezhnev

Soviet statesman who became president of the Soviet Union (1906-1982)