Lucrezia Borgia

(redirected from Borgia, Lucrezia)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
  • noun

Synonyms for Lucrezia Borgia

Italian noblewoman and patron of the arts (1480-1519)