blood

(redirected from Bloed)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • noun
  • verb
  • phrase

Synonyms for blood

Synonyms for blood

the fluid circulated by the heart through the vascular system

Synonyms

the crime of murdering someone

one's ancestors or their character or one's ancestral derivation

noble rank or status by birth

Synonyms for blood

temperament or disposition

a dissolute man in fashionable society

people viewed as members of a group

Related Words

smear with blood, as in a hunting initiation rite, where the face of a person is smeared with the blood of the kill

Related Words

References in periodicals archive ?
Ook met die slag van die hoender word 'n seksuele parallel gesuggereer, vanaf die spuit van die bloed oor die vroue se skoene tot waar "die hoender slap en wit oor haar [die swart vrou se] dye Ie" (p.
Later, wanneer Hester droom dat sy aan die swartman bloed skenk, word die spel met "bevrugting" en "verryking" afgerond.
Seksualiteit en bloed kom dus uiteindelik neer op wisselwerking in 'n proses van groter eenwording, van asemhaling, "hierdie in-enuitbeweging van lewe", wat bind en verskille uitwis.
Sy praat op 'n "vertroulike, byna kinderlike manier"; se onder andere: "Ek het ook al vir die gewondes bloed gegee" (p.
Hester se worsteling met die simbiotiese proses wat aan die gang kom tussen haar en die omgewing--die "toue" en "gewig" waarmee sy tot uitputtens toe in die droom veg wanneer haar bloed met die swartman s'n verenig--korreleer met die digter se worsteling op sy moeisame pad teen die louteringsberg (Sinclair, 1971:13).