gut

(redirected from Beste)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • noun
  • verb
  • adj

Synonyms for gut

Synonyms for gut

Synonyms for gut

the part of the alimentary canal between the stomach and the anus

a narrow channel or strait

Related Words

a strong cord made from the intestines of sheep and used in surgery

Synonyms

Related Words

empty completely

Related Words

remove the guts of

References in periodicals archive ?
Onder die langer gedigte is Fanie Olivier se "oorlewing, 'n grens", een van die bestes.
Beste brings his 40 years of experience as a venture capitalist to serve Originate as an Advisory Board member.
I attribute it to their professionalism, experience, and customer-centric attitude," said Fred Beste, CEO, Mid-Atlantic.
Reiner Beste, Chairman of the Board of Management of Evonik Nutrition & Care GmbH, at the inauguration ceremony.
Die heel beste beskrywing wat Haasbroek in Die ander vennoot bereik, is in die laaste afdeling (318-9) met die litotis van 'n reeds bejaarde Pretorius wat 'n aanvaller gryp "in 'n omhelsing wat sy asem fluitend uitpers", en wat daarop volg, en dan die aangrypende slot: "Aan die ander kant van die dam het 'n reier opgevlieg.
Uit die briewe wat Maja met die liefde van 'n ma veertig jaar lank aan Lily rig, kom die boodskap tot stand dat die beste bedoelings van die liefde steeds vol menslikheid en oordeelsfoute is.
Mag daar nooit 'n boek verskyn met die titel "Die tweehonderd beste gedigte uit Groot Verseboek" nie.
n Man se skoolmaat bly altyd jou beste maat' en 'Jy weet, Albert, ons was wel maats, maar ek was altyd jaloers op jou.
Ein interdisziplinres Team aus den Bereichen Architektur, Bauingenieurwesen, Haus- und Medizintechnik, Innenarchitektur und Projektsteuerung findet die beste Lsung auf hohem gestalterischem und technischem Niveau.
Brink het hiedie teks soos 'n roman aangepak en dit lees dan ook so lekker soos van sy beste romans.
Op grond van die verskillende algoritmes en verskeidenheid parameterinstellings, is dit 'n langdurige proses om handmatig te bepaal watter algoritme en instellings die beste resultate vir 'n gegewe taak lewer.
In order to provide a one-stop shop for its Large Mailing Operation customers, C+H integrates hardware and software solutions by providing IBM high-speed printers, Beste Bunch pre-post processors, Bell+Howell inserters, Argos air cleaning system and even envelope making equipment from W+D.
Marlise Joubert het 'n keuse gemaak uit die beste gedigte wat voorgelees is en die bundel is deur Martjie Bosman versorg.
Recognized internationally as a progressive company, CTG recently was named as one of the Netherlands' Top 50 information communication technology employers by the research organization, Stichting onderzoek Beste bedrijven, and the noted Dutch journalist, Henk Mulder.