baba

(redirected from Babas)
Also found in: Dictionary, Acronyms.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to baba

a small cake leavened with yeast

References in periodicals archive ?
He would pack his equipment on donkeys and, with his Indian assistant, snap portraits of the babas that wandered the hills.
Most of the babas were dirty and irascible, with many ugly rather than photogenic.
Having been burned by the fraud of Baba Pundiri, Armstrong was determined to find other babas to test.
After a day of rest, Rohit led Armstrong to the cave of Pundiri Baba.
Pundiri baba stared into the glowing ashes of the fire.
The baba looked quizzically at Armstrong, asking "what is this car?
Pundiri baba claimed that he arrived in Chatrapur 379 years ago.
Armstrong explained to the baba that much had happened since he came to the cave.
Die babas het 120-180ml/kg/24 uur van slegs moedersmelk of moedersmelk met verryker via 'n nasogastriese buis ontvang wat toegedien is deur hul eie moeders, wat as loseerders by die babas ingewoon het.
Die babas in die eksperimentele groep het moedersmelk, verryk met 'n kommersieelvervaardigde verryker, ontvang, terwyl die babas in die kontrolegroep moedersmelk ontvang het.
Die eksperimentelegroep babas het 75% moedersmelk en 25% moedersmelkverryker ontvang.
Data-insameling het geskied deur gebruik te maak van opgeleide veldwerkers, wat die babas daagliks naak op 'n elektroniese babaskaal geweeg het.
Die babas het almal minder as 1600 gram geweeg en het by die aanvang van die studie aan die insluitingskriteria voldoen.
Hierdie veldwerkers is vooraf deur die navorser opgelei met betrekking tot die presiese aard van die navorsing, die identifisering van die babas vir die studie volgens die insluitingskriteria, die metode wat gebruik sou word om die babas te weeg, asook vir die voorskryf van voedings vir die kontrole- en eksperimentele groepe.
Die moeders van die babas is die ander groep veldwerkers wat in die studie ingesluit is.