Ashton

(redirected from Ashton, Sir Frederick (William Mallandaine))
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
  • noun

Synonyms for Ashton

British choreographer (1906-1988)