Sir Frederick Ashton

(redirected from Ashton, Sir Frederick)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
  • noun

Synonyms for Sir Frederick Ashton

British choreographer (1906-1988)

Synonyms