Arctotis stoechadifolia


Also found in: Dictionary.
Related to Arctotis stoechadifolia: Arctotis venusta, Arctotis grandis
  • noun

Synonyms for Arctotis stoechadifolia

bushy perennial of South Africa with white or violet flowers