Apollo

(redirected from Apollo Alexikakos)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
  • noun

Synonyms for Apollo

(Greek mythology) Greek god of light