antimony

(redirected from Antimon)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia.
Related to Antimon: antimonious
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for antimony

a metallic element having four allotropic forms

References in periodicals archive ?
Intalezyonel antimon bilesikleri ile 3-5 injeksiyon sonrasi klinik duzelme oluyorsa tani da dogrulanmis olacaktir (4).
In the first scene, the shepherd Antimon describes him as "tutor to this noble man," namely Sempronio, and volunteers to "giue him notice of his kinsmans death" (66-67).
Kala-azar'in ilac tedavisinde; pentavalan antimon bilesikleri, aromatik diamidine bilesikleri ve amfoteresin B kullanilmaktadir.