jujube

(redirected from Annab)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Annab: jujube, Annabel Lee
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for jujube

chewy fruit-flavored jellied candy (sometimes medicated to soothe a sore throat)

Related Words

References in periodicals archive ?
Two are carrying the shrouded body of Annab, Bashir's daughter.
Poola reaktsioon oli narviline ja juba siis said teatavaks kuuldused, et suurriigid voivad moodustada direktooriumi, mis hakkab desarmeerimiskusimusi otsustama ning annab "kindlama orientatsiooni" ka Rahvasteliidule.
oIts scope of sight is becoming increasingly effective as a fast and accurate measure of brand health in consumer markets,o Annab added.
In Class B, Dr Fihmi Annab and Ziad Othman beat the doubles team of Maulood Kalamat and Muhammad Matrouk.
Impeeriumi "rahvaste kevade" temaatika juurde on ta ikka ja jalle tagasi poordunud, millest annab tunnistust 1998.
Selgelt vormistatud kirjalike ja arheoloogiliste alusandmete esitelu annab hea selgituse, kuidas on aastakumnetepikkune sustemaatiline valitoo muutnud oluliselt varasemaid, vaid urikuil tuginevaid seisukohti.
We believe this study validates the significant role that support plays in helping companies achieve their IT goals," said Leo Annab, corporate senior vice president of Global CA Support.
Chief Marketing Officer for FINE Ms Karam Annab, said, "Our support for Operation Smile Campaign is an embodiment of our solid belief in the importance of providing health care services for those children.
Samas on nii Otepaa linnuse ajalugu kui ka Otepaa relvaleide puudutavates artiklites esitatud linnuse havimisdaatum kui valjaspool igasugust kahtlust olev fakt, mis annab leidudele fikseeritud ajalise ulempiiri, terminus ante quem (Maesalu 1991, 165; 1993, 147; 1995, 338).
Fine's CMO, Ms Karam Annab, said, "It gives us great pride to win this prestigious regional award which only serves to highlight the competitive edge that Fine and its product line-up hold in terms of quality and innovation.
aasta laanilepingus (LGU I, nr 150) kasutatud moiste afgegangen kohta leidis ta, et seegi sona on mitmetahenduslik ja seda annab tolkida ka linnuse havimise ehk n-o otsasaamisena.
We are constantly searching for more innovative and unique ways to satisfy our customers with the utmost quality that they are looking for," said Karam Annab, chief marketing officer.
Monedest selle mustri seadusparasustest annab loodetavasti aimu ka kaesolev erinumber.