Algeripithecus minutus


Also found in: Dictionary.
  • noun

Words related to Algeripithecus minutus

tiny (150 to 300 grams) extinct primate of 46 to 50 million years ago