Agropyron smithii


Also found in: Dictionary, Acronyms, Wikipedia.
  • noun

Synonyms for Agropyron smithii

valuable forage grass of western United States