Acocanthera oppositifolia


Also found in: Dictionary.
Related to Acocanthera oppositifolia: Hoya carnosa, bushman's poison
  • noun

Synonyms for Acocanthera oppositifolia