acacia

(redirected from Acacia seyal)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Acacia seyal: Acacia senegal