Abkhazia

(redirected from Abkhazeti)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Abkhazeti: Abkhaziya, Abkhazian Republic
  • noun

Synonyms for Abkhazia

an autonomous province of Georgia on the Black Sea