Adar


Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Adar: radar, Adar Sheni
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Adar

the sixth month of the civil year

References in periodicals archive ?
Diolch yn fawr iawn i Ruth Hughes, Penygroeslon am rannu ei hatgofion hefo ni am Philip Snow fel arlunydd ifanc oedd yn gweithio yn Aberdaron, ac maen werth cofio mai adar ydi prif ddiddordeb Philip Snow.
I'r glust lai profiadol gall can rhai adar swnio'n debyg iawn i'w gilydd hefyd.
Rwan mae colomennod mawr dof a barus iawn yn a chlirio'r cwbl, dim siawns i'r adar bach.
Mae angen gwneud hyn am fod rhai rhywogaethau o adar, rhai fel y drudwy a'r adar to credwch neu beidio, wedi colli y cilfachau a'r corneli bach roedden nhw'n arfer eu defnyddio erstalwm.
It is the last programme of the current series of Adar Drycin (Storm Birds), to be broadcast on S4C at 9pm.
Mae llawer o'r adar fel rhai Prydain - y brain yn swnllyd, y piod efo mwy o ddu yn eu lliw, dof iawn nes byddant yn nythu.
Mae modd cael trwydded i ddinistrio nythod ac wyau gwylan y penwaig, ond nid yr adar eu hunain.
Mae'n gyfle ardderchog i fynd am dro drwy'r warchodfa, a chael paned wedyn i gnesu a gwylio'r adar drwy'r gwydr clir.
Maen nhw'n bwydo'n bennaf ar adar fel corhedydd y waun a mamaliaid bach fel llygod pengrwn.
Dros y gaeaf mae mwy o adar y bwn i'w gweld yn Ynysoedd Prydain am fod rhai ohonyn nhw yn cyrraedd o Sgandinafia a gwledydd y Baltig.
DIOLCH i Bethan Wyn Jones (rhifyn Rhagfyr 31 2014) am gydnabod fod y bwncath yn lladd adar.
Ar hyn o bryd mae 'na rai hadau a ffrwythau ar l ond buan iawn y bydd y pantri'n wag, a dyna pam mae'n bwysig ein bod yn dechrau rhoi bwyd allan i'r adar mn dros y gaeaf.
Yr adar yn tyrru PLESER ydi darllen erthyglau Bethan Wyn Jones bob wythnos, yn arbenig felly ddechrau Chwefror pan ddaeth dau goch y berllan i'm gardd a bwydo oddi ar y slabiau.
PNAWN tawel, heulog braf o Hydref oedd hi pan es i draw i Warchodfa'r Gymdeithas Gwarchod Adar yng Nghonwy i gyfarfod Julian Hughes, Rheolwr y Warchodfa i gael dipyn o hanes adar y gwlypdir ganddo.
Yn ddiweddar bum yn gwneud arolwg a baratowyd gan y Gymdeithas Gwarchod Adar a threulio awr yn unig ar Ionawr 24ain yn cofnodi faint o wahanol fathau o adar ddaeth i'r ardd a dyma'r canlyniad: 4 titw mawr; 2 ditw gynffon hir; 1 titw penddu, 3 Robin goch; mwyalchen, 9 ji-binc, 1 Siani lwyd a 11 titw Tomos.